KHOAN DUNG

Cần khoan dung, không cố chấp hoặc châm biếm và bắt nạt tạo ra kẻ thù; điều đó làm tan rã các lực lượng có tổ chức của xã hội; sự dụng tâm lý thay cho lý trí. Phải làm chủ các yếu tố đó để có được thành công lâu dài.
Ngoài ra cần nghĩ đến và chuẩn bị nơi để dời đi – không muốn sống gần các nhân tố có lối sống tiêu cực ảnh hưởng đến cuộc sống.